CHỨNG NHẬN

ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

Chứng chỉ này được cấp cho

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN BẢO TÍN

Long Sơn, Kỳ Long, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Việt Nam

Công nhận Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe của tổ chức tuân thủ

ISO 45001:2018

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ này được xác định dưới đây
Hoạt động quản lý và phạm vi dịch vụ:

Vận chuyển, lắp đặt, công trình xây dựng, nâng hàng nặng, phương pháp thiết kế và tư vấn báo cáo, kỹ
thuật vận chuyển, nâng hạ và bốc dỡ hàng siêu trường siêu trọng, thiết bị quá khổ và hàng dự án, nhập
khẩu, thủ tục hải quan và giao nhận vận tải, Xử lý vận tải đa phương thức cả trong và ngoài nước.

Chứng nhận số:                            Ngày cấp:(Bản gốc)                           Ngày cấp:
114835/C/0001/UK/En                  30/12/2020                                         30/12/2020

Số phát hành:                                                                                     Ngày hết hạn:
1                                                                                                          29/12/2023

Được phát hành bởi: ………….. thay mặt cho Người quản lý Chứng nhận.

Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về tính xác thực của chứng chỉ này, vui lòng đừng ngừng ngại liên hệ với Trụ sở chính của Tập đoàn qua email info@urs-certification.com
URS là thành viên của hiệp hội United Registration of Systems (Holdings) Ltd., United House, 4 Hinton Road Bournemouth BH1 2EE, UK Company Registration no.5295466

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

Chứng chỉ này được cấp cho

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN BẢO TÍN

Long Sơn, Kỳ Long, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Việt Nam

Công nhận Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe của tổ chức tuân thủ

ISO 14001:2015

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ này được xác định dưới đây
Hoạt động quản lý và phạm vi dịch vụ:

Vận chuyển, lắp đặt, công trình xây dựng, nâng hàng nặng, phương pháp thiết kế và tư vấn báo cáo, kỹ
thuật vận chuyển, nâng hạ và bốc dỡ hàng siêu trường siêu trọng, thiết bị quá khổ và hàng dự án, nhập
khẩu, thủ tục hải quan và giao nhận vận tải, Xử lý vận tải đa phương thức cả trong và ngoài nước.

Chứng nhận số:                            Ngày cấp:(Bản gốc)                           Ngày cấp:
114835/C/0001/UK/En                  30/12/2020                                         30/12/2020

Số phát hành:                                                                                     Ngày hết hạn:
1                                                                                                          29/12/2023

Được phát hành bởi: ………….. thay mặt cho Người quản lý Chứng nhận.

Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về tính xác thực của chứng chỉ này, vui lòng đừng ngừng ngại liên hệ với Trụ sở chính của Tập đoàn qua email info@urs-certification.com
URS là thành viên của hiệp hội United Registration of Systems (Holdings) Ltd., United House, 4 Hinton Road Bournemouth BH1 2EE, UK Company Registration no.5295466

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

Chứng chỉ này được cấp cho

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN BẢO TÍN

Long Sơn, Kỳ Long, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Việt Nam

Công nhận Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe của tổ chức tuân thủ

ISO 9001:2015

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ này được xác định dưới đây
Hoạt động quản lý và phạm vi dịch vụ:

Vận chuyển, lắp đặt, công trình xây dựng, nâng hàng nặng, phương pháp thiết kế và tư vấn báo cáo, kỹ
thuật vận chuyển, nâng hạ và bốc dỡ hàng siêu trường siêu trọng, thiết bị quá khổ và hàng dự án, nhập
khẩu, thủ tục hải quan và giao nhận vận tải, Xử lý vận tải đa phương thức cả trong và ngoài nước.

Chứng nhận số:                            Ngày cấp:(Bản gốc)                           Ngày cấp:
114835/C/0001/UK/En                  30/12/2020                                         30/12/2020

Số phát hành:                                                                                     Ngày hết hạn:
1                                                                                                          29/12/2023

Được phát hành bởi: ………….. thay mặt cho Người quản lý Chứng nhận.

Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về tính xác thực của chứng chỉ này, vui lòng đừng ngừng ngại liên hệ với Trụ sở chính của Tập đoàn qua email info@urs-certification.com
URS là thành viên của hiệp hội United Registration of Systems (Holdings) Ltd., United House, 4 Hinton Road Bournemouth BH1 2EE, UK Company Registration no.5295466