PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ

 PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ

Đầu kéo: 132 chiếc
Xe Container: 50 chiếc
Xe Ben: 20 chiếc
Rơ mooc lùn (L:20m): 10 chiếc
Rơ mooc: 80 chiếc

Đầu kéo: 132 chiếc

đầu kéo 01
đầu kéo 02
đầu kéo 03

Xe Container: 50 chiếc

xe container 01
xe container 02
xe container 03

Xe Ben: 20 chiếc

xe ben 01
xe ben 02
xe ben 03

Rơ mooc lùn (L:20m): 10 chiếc

rơ mooc lùn 01
rơ mooc lùn 02
rơ mooc lùn 03

Rơ mooc: 80 chiếc

rơ mooc 01
rơ mooc 02
rơ mooc 03